Uke:
Gyaku Mawashi Tsuki

Tori:
Shuto Uke + Age Tsuki +
Ippon Seoi Nage +
Yoko Shiho Gatame