Uke:
Gyaku Mawashi Tsuki

Tori:
Shuto Uke + Gyaku Shuto Uchi +
O Soto Gari / O Soto Otoshi +
Kata Gatame