Uke:
Chudan Gyaku Tsuki

Tori:
Te Nagashi Uke +
Yoko Empi Uchi +
O Goshi +
Gyaku Tsuki